Overgangsregeling buitengebruik gepubliceerd

03-09-2014
Het Ctgb heeft de overgangsregeling voor het buitengebruik van anticoagulantia gepubliceerd. Deze regeling blijft van kracht tot 1 januari 2017. Het buitengebruik van anticoagulantia blijft gedurende deze periode onder een aantal nadere voorwaarden mogelijk. De NVPB werkt momenteel samen aan een IPM-protocol voor buitengebruik op grond waarvan een nascholingsmodule en een bedrijfscertificering zullen worden ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleen nageschoolde bestrijdingstechnici en gecertificeerde bedrijven anticoagulantia buiten toepassen. 

De toelatingen van (tweede generatie) anticoagulantia zijn onlangs door het Ctgb ingeperkt tot gebruik binnen gebouwen. Op aandringen van de NVPB wordt momenteel door de branche gewerkt aan een oplossing om het buitengebruik opnieuw te kunnen toelaten. De oplossing is gevonden in een nieuwe nascholingsmodule gericht op buitengebruik in combinatie met een bedrijfscertificering. Momenteel wordt hieraan constructief samengewerkt, maar dit proces kost tijd. Gelet op de constructieve samenwerking en om grote plaagdieroverlast te voorkomen heeft het Ctgb een overgangsregeling vastgesteld. Op grond van deze regeling kan vanaf heden het buitengebruik van anticoagulantia opnieuw onder een aantal voorwaarden worden toegelaten. In de regeling wordt ook vooruitgelopen op de situatie ná 1 januari 2017. De overgangsregeling vergt zowel inspanningen van plaagdiermanagementbedrijven én van toelatinghouders van anticoagulantia. 

Plaagdiermanagementbedrijven moeten zich aanmelden bij het Meld en Informatie Centrum (MIC) van de IL&T. Met de aanmelding bij IL&T verplicht het plaagdiermanagementbedrijf zich om, zodra dat mogelijk is, het certificeringstraject voor buitengebruik in te gaan. De NVPB constateert dat professionele plaagdiermanagementbedrijven anticoagulantia buiten moeten kunnen toepassen, indien de situatie daarom vraagt. Dat draagt bij aan een verantwoorde plaagdierbeheersing. Daarom roept de NVPB alle professionele plaagdiermanagementbedrijven op om zich zo snel mogelijk aan te melden bij het MIC. De NVPB streeft ernaar de administratieve belasting van het certificeringstraject zo beperkt mogelijk te houden en zal hierover zo snel mogelijk meer duidelijkheid verschaffen.

Meld en Informatie Centrum (MIC)
Telefoonnummer: 088 489 00 00
Website

Toelatinghouders dienen bij het Ctgb een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van de huidige toelating. Het verzoek dient een uitbreiding te betreffen voor gebruik van anticoagulantia voor de bestrijding van ratten buiten gebouwen. Bij acceptatie van een dergelijke uitbreiding door het Ctgb zal in het gebruiksvoorschrift voor het middel worden opgenomen dat:
  • het middel alleen mag worden gebruikt ter bestrijding van ratten buiten;
  • als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM; 
  • tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld voor IPM-buitengebruik certificering bij de Inspectie Leefomgeving en Transport; en 
  • vanaf 1-1-2017 uitsluitend door IPM-buitengebruik gecertificeerde bedrijven.
De NVPB roept toelatinghouders op om zo snel mogelijk over te gaan tot het indienen van een verzoek tot uitbreiding van de huidige toelatingen. 

Opgebruik- en aflevertermijn
De anticoagulantia die voorheen voor buitengebruik waren toegelaten, mogen momenteel nog buiten worden toegepast onder de oude gebruiksvoorschriften. Dat is het gevolg van de vaststelling van een opgebruik- en aflevertermijn per individueel middel. De termijn is bij alle middelen vastgesteld op 3 maanden voor het op de markt mogen brengen van het middel en op 6 maanden voor het nog in voorraad mogen houden en het mogen toepassen van het middel. De termijn vangt aan op het moment waarop het besluit door het Ctgb is genomen. De leveranciers van de middelen kunnen hierover meer informatie verschaffen.

Klik hier voor de overgangsregeling.


Nieuwsarchief