Pest Control News uitgave juni: NVPB goed van start in 2014

22-07-2014
Algemene Ledenvergadering
Op 6 maart 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering van de NVPB plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is aan de leden verslag uitgebracht over de activiteiten in 2013. De hoofdlijnen waren méér
communicatie, méér structureel overleg met stakeholders en het beperken van de kosten. Ook is uitleg gegeven over de ontwikkelingen rondom het buitengebruik van rodenticiden en de totstandkoming van het Meldpunt rattenoverlast, waaraan eind 2013 in diverse landelijke media uitgebreid aandacht is besteed. De NVPB roept iedereen op om overlast van zwarte en bruine ratten te melden  via het meldpunt op de website www.nvpb.org. De meldingen zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van rattenoverlast in Nederland. Sinds de lancering heeft de NVPB veel meldingen ontvangen, maar het is nog te vroeg om daaruit conclusies te kunnen trekken. Zodra dit het geval is, zullen wij het veld daarover berichten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden ook ingestemd met de beleidsvoornemens voor 2014. De NVPB blijft de komende periode dicht bij haar kerntaken als branchevereniging, die bestaan uit de professionele belangenbehartiging van onze sector en een brede communicatie richting het hele veld. Ook zal kritisch worden gekeken naar alle activiteiten die worden ontplooid, zodat het lidmaatschap voor alle bedrijven in grote mate van toegevoegde waarde is en betaalbaar blijft. In 2014 communiceert de NVPB meer richting de gehele sector. Alle geïnteresseerden kunnen zich nu bijvoorbeeld aanmelden voor de nieuwsdienst via onze website. Op de website zijn artikelen terug te vinden over het gebruik van lijmplaten en het toezicht daarop door de NVWA, de mogelijkheden om vangkooien in te zetten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van buitengebruik. Daarnaast zullen in 2014 verschillende netwerkborrels plaatsvinden die gratis toegankelijk zijn voor onze leden, maar ook openstaan voor deelname door andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten zal een spreker stilstaan bij een actueel onderwerp dat direct de dagelijkse praktijk van onze sector raakt. Ook zoeken wij de samenwerking met productleveranciers om de aanwezigen te informeren over nieuwe producten en technieken. Tot slot wordt gelegenheid geboden voor de aanwezigen om met elkaar de laatste ontwikkelingen te bespreken. Zodra de datum van de eerste bijeenkomst bekend is, zullen wij dit communiceren via onze website en onze nieuwsbrief.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is ook gesproken over de mogelijkheden voor bedrijven om kennis te maken met de NVPB. Deze mogelijkheid bestaat al enige jaren en is door de leden opnieuw bekrachtigd. De regeling houdt in dat nieuwe leden in het eerste lidmaatschapsjaar slechts een jaarbijdrage van € 500,- betalen. Bent u nog niet lid (geweest) van de NVPB en bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de NVPB voor een nadere toelichting en hetinschrijfformulier.

Buitengebruik rodenticiden
De NVPB zag zich vorig jaar geconfronteerd met een besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op grond waarvan het buitengebruik van rodenticiden (tweede generatie anticoagulantia) niet langer kan worden toegelaten. De herbeoordeling van de rodenticiden -die momenteel nog wel buiten mogen worden toegepast- leidt ertoe dat rond de zomer het buitengebruik van rodenticiden in zijn geheel niet langer mogelijk is in Nederland. Dit leidt tot grote risico’s voor de dier- en volksgezondheid en kan leiden tot economische schade. De betrokken overheidsinstanties erkennen dit probleem, zo is gebleken uit de gesprekken die door de NVPB in gang zijn gezet. Het Ctgb ziet mogelijkheden om het buitengebruik opnieuw toe te laten, mits wordt geborgd dat de inzet van rodenticiden tot een minimum wordt beperkt. De overheid en het veld zijn het erover eens dat de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) hierin leidend moeten zijn. De overheid heeft aangegeven dat de toepassing van IPM zal moeten worden geborgd door middel van een uitbreiding van de opleiding en examinering van ongediertebestrijders en in een onafhankelijke certificering voor bedrijven die de middelen buiten willen toepassen. Daarnaast zal ook een voorlichtingscampagne worden gevoerd die gericht is op opdrachtgevers en aandacht vraagt voor de noodzaak om goede preventie- en weringsmaatregelen te treffen.

In de maand mei zullen NVPB, PLAN en LTO namens hun achterban een eerste aanzet doen om IPM vast te leggen in een protocol, dat uiteindelijk de basis moet gaan vormen voor de onafhankelijke certificering. De NVPB heeft al in eerder stadium een protocol ontwikkeld en hierop is door het Ctgb commentaar geleverd. De brancheorganisatie NVPB heeft een aantal buitengewoon constructieve maanden achter de rug. De leden van de vereniging hebben zich tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem geschaard achter het gevoerde beleid en de toekomstplannen van de NVPB. Daarnaast is op beleidsmatig gebied veel energie gestoken in het behoud van het buitengebruik van rodenticiden voor de branche. Ook ziet de NVPB de interesse toenemen van verschillende bedrijven in het lidmaatschap, zowel van uitvoerende bedrijven als productleveranciers. In dit artikel geven wij een korte toelichting.

Anticoagulantia informatie
Dit protocol zal in overleg met PLA..N en LTO verder worden verfijnd. In een later stadium zullen ook andere partijen met expertise op het gebied van IPM, zoals het KAD en de Stichting KPMB, worden
uitgenodigd om commentaar te leveren op het protocol, zodat het IPM-protocol door de gehele branche wordt gedragen.

Wordt hiermee bereikt dat het buitengebruik vanaf de zomer weer officieel is toegestaan? Nee, het buitengebruik zal pas weer worden toegelaten door het Ctgb als de opleiding en examinering is aangepast en de bedrijfscertificering gereed is. Dat zal deze zomer nog niet het geval zijn.

Wordt hiermee bereikt dat u als vakbekwaam bestrijdingstechnicus voorlopig de bestaande middelen voor buitengebruik kunt blijven toepassen? Waarschijnlijk wel. Dat is afhankelijk van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Er zal een regeling moeten worden getroffen waardoor de inspectie niet zal handhaven op het buitengebruik. De NVPB heeft er vertrouwen in dat deze regeling er komt en blijft gelden zolang alle veldpartijen constructief blijven samenwerken.

KillgermRIWA Infodagen
De NVPB was ook in 2014 weer aanwezig met een stand tijdens de KillgermRIWA Infodagen. Daarnaast vervulde Joan Schouten, voorzitter van de Technische Commissie van de NVPB, de rol van dagvoorzitter. Namens de NVPB zijn bestuursleden het gesprek aangegaan met branchegenoten, variërend van de relatief kleine plaagdiermanagementbedrijven tot grotere en ook productleveranciers. Dit heeft geleid tot nieuwe leden. De NVPB ziet dit als een erkenning door het veld dat met het huidige beleid de goede weg is ingeslagen en vertrouwt erop de komende periode nog meer bedrijven aan zich te binden.

Mocht u vragen of suggesties hebben voor de NVPB, dan staan wij daar zeer voor open! U kunt contact
opnemen met het secretariaat, per e-mail: nvpb@nvpb.org of per telefoon: 070 750 31 11.Nieuwsarchief