Voortgang ERM erkenning voor bestrijding van insecten en zwam in monumenten

27-08-2014
Vorig jaar heeft de NVPB twee symposia over ‘Het nieuwe bestrijden’ mede georganiseerd. Naar aanleiding daarvan is de NVPB gaan onderzoeken hoe de nieuwe NVPB Praktijkrichtlijn voor de bestrijding houtaantastende insecten en zwam in monumenten breder onder de aandacht kan worden gebracht. Daarbij is ook de combinatie gezocht naar het verder vergroten  van de aandacht voor het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven. In deze nieuwsbrief worden de laatste ontwikkelingen toegelicht.
 
Gesprekken met ERM
Guus van Lierop (NVPB) en Conno de Ruijter (Stichting KPMB) hebben de samenwerking gezocht met Walter de Koning (Stichting ERM). De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en de bij restauratie betrokken specialisten en bedrijven samen in de koepelorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor alle aspecten van restauratiewerkzaamheden. De richtlijnen van de ERM bieden alle betrokkenen houvast bij de restauratie van een monument.
 
Erkenning van NVPB Praktijkrichtlijn
In de gesprekken met de ERM is verkend of de NVPB Praktijkrichtlijn voor de bestrijding houtaantastende insecten en zwam in monumenten door de ERM kunnen worden erkend. Daarmee zou deze NVPB Praktijkrichtlijn de algemeen geldende richtlijn worden voor het werken in monumenten. Deze erkenning vindt plaats door de NVPB Praktijkrichtlijn eerst onder te brengen in een Uitvoeringsrichtlijn (URL). De volgende stap is het koppelen van deze URL aan een Beoordelingsrichtlijn (BRL) op grond waarvan bedrijven worden beoordeeld op het naleven van URL. Deze beoordeling zal dan plaatsvinden door middel van audits. Als het bedrijf voldoet aan de URL, dan wordt het bedrijf erkend en is het gerechtigd om het ERM-logo te voeren. Dit staat garant voor een goede kwaliteit en vergroot de aandacht en kansen voor uw bedrijf.
 
KPMB
Bedrijven die zijn gecertificeerd voor het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven worden al geaudit. Daarom wordt ernaar gestreefd om een koppeling aan te brengen tussen de KPMB-certificering, als BRL, en de door ERM erkende URL. Dat betekent dat in de toekomst bedrijven die gecertificeerd zijn voor KPMB automatisch door ERM worden erkend. Dit beperkt de administratieve lasten en biedt een extra toegevoegde waarde aan het Keurmerk.
 
Verdere stappen
De ERM heeft een projectplan opgesteld waarin het uitvoeringstraject en de samenwerking tussen ERM, NVPB en KPMB is beschreven. Ook is een begeleidingscommissie samengesteld, waarin zowel plaagdiermanagementbedrijven als beheerders van monumenten en onafhankelijke deskundigen zijn vertegenwoordigd. Namens de NVPB zijn in de begeleidingscommissie de volgende personen afgevaardigd:
 
Guus van Lierop
NVPB bestuurslid en voorzitter Hout Commissie),
 
Jaap Hoekstra
NVPB Hout Commissie
 
Joan Schouten
NVPB Technische Commissie
 
Op 11 september 2014 staat het eerste overleg gepland. De NVPB hoopt in juni 2015 de Uitvoeringsrichtlijn ERM aan u te kunnen presenteren. In een later stadium zouden ook andere NVPB Praktijkrichtlijnen kunnen worden erkend door ERM, zoals op het gebied van duivenwering, vliegende insecten, etc.
Nieuwsarchief