IPM Knaagdierbeheersing

IPM Knaagdierbeheersing 2023
Voor de beheersing van ratten en muizen geldt in Nederland een integrale aanpak die uitgaat van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM). Deze aanpak wordt uitgevoerd door professionele, gecertificeerde plaagdierbedrijven. De werkwijze is gericht op een effectieve beheersing van de overlast met een minimale impact op mens, dier en milieu.  

Een aanpak op basis IPM begint met een risico-inventarisatie, waarbij op locatie de risico’s op ratten- en muizenplagen in kaart worden gebracht. Daarbij is ook aandacht voor andere factoren die van invloed zijn op het voorkomen of beheersen van de overlast en mogelijke risico’s door bestrijding. Vervolgens wordt op basis van een planmatige aanpak ingezet op preventieve maatregelen en habitat management. Indien bestrijding nodig is, wordt normaal gesproken gestart met niet-chemische maatregelen, zoals klemmen. Chemische bestrijdingsmiddelen (rodenticiden) worden als laatste redmiddel ingezet. Soms is in de inzet van rodenticiden direct noodzakelijk, bijvoorbeeld als er een risico bestaat voor de gezondheid van mensen of dieren. 

Het certificaat 'IPM Knaagdierbeheersing'
Deze integrale aanpak is vastgelegd als onderdeel van het certificaat ‘IPM Knaagdierbeheersing’ dat door stichting KPMB wordt uitgegeven. Bedrijven die beschikken over dit certificaat zijn door middel van een audit onafhankelijk getoetst op het toepassen van deze integrale aanpak. Op basis van het certificaat moet ook het uitvoerend personeel een specifieke scholing hebben gevolgd. Het certificaat is wettelijk verplicht voor bedrijven die rodenticiden willen inzetten voor de beheersing van ratten- en muizenoverlast.  

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen ratten en muizen door particulieren of niet-gecertificeerde bedrijven is dus niet toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt. Middelen op basis van de werkzame stof alfachloralose mogen nog wel worden gebruikt, mits deze hiervoor zijn toegelaten door het Ctgb.  

De NVPB streeft naar een professionele plaagdierbeheersing en heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de certificering IPM Knaagdierbeheersing en andere certificeringen die door de KPMB worden aangeboden. De NVPB verlangt van de aangesloten bedrijven die in de uitvoering van plaagdierbeheersing actief zijn dat zij beschikken over tenminste één van de certificaten die door KPMB worden aangeboden.  

Meer informatie over de integrale aanpak van knaagdierbeheersing is terug te vinden op deze websites: 

Heeft nu nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de NVPB. Wij zijn bereikbaar per e-mail via nvpb@nvpb.org of telefoonnummer 070-7503111.