Missie en visie

Missie

De NVPB is de branchevereniging voor de plaagdiermanagement bedrijven en het Nederlandse platform van plaagdierbeheersing. De NVPB staat voor een bedrijfssector die zowel professioneel als kwalitatief hoogstaand is en haar verantwoordelijkheid neemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en volksgezondheid.
 

Visie

De NVPB heeft tot doel om voor haar leden binnen de wettelijk gestelde normen het ondernemingsschap in de ruimste zin des woords mogelijk te maken en opdrachtgevers en consumenten hoogstaande kwaliteit op maatschappelijk en milieu verantwoorde wijze te garanderen.

De NVPB gaat in haar beleid uit van preventie en beheersing van dierplaag problematiek.

Haar belangen worden zowel nationaal als internationaal behartigd ondermeer door deelname aan de Europese koepelorganisatie Confederation of European Pest Control Associations (CEPA).

Tevens heeft de NVPB een informerende rol naar interne en externe partijen en stimuleert zij innovatie van technieken en middelen die gebruikt wordt ten behoeve van de bestrijding van plaagdieren.

Daarbij heeft de NVPB een brede kijk op wereldwijde ontwikkelingen.
 

Onze beleidspunten

  • Kwaliteit
  • Lobby en regelgeving
  • Opleiding en training
  • Statistiek
  • Communicatie
  • Ledenondersteuning
  • Toegevoegde waarde van het lidmaatschap
  • Sociaal Platform

Het beleid van de NVPB is erop gericht het imago en de reputatie van de NVPB verder te verbeteren; de NVPB wil een helpdeskfunctie vervullen voor leden en fungeren als nationaal kennisplatform op het gebied van plaagdierbeheersing.