Lidmaatschap


De NVPB behartigt de belangen van zowel particuliere bedrijven als (semi)overheidsbedrijven, die diensten verrichten of producten verkopen op het terrein van plaagdierbeheersing en curatieve houtbescherming. Als zodanig is de NVPB ook gesprekspartner voor de overheid en andere belanghebbende organisaties en instanties op het gebied van de toelating van bestrijdingsmiddelen en arbeids- en milieuveiligheid. Er zijn diverse formele en informele contacten met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de departementen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alsmede het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Wat zijn de voordelen van het NVPB-lidmaatschap?

 • De praktische gevolgen van politieke en beleidsmatige ontwikkelingen worden voor uw bedrijfsvoering helder en inzichtelijk gemaakt;
 • Uw dienstverlening voldoet aan alle actuele (kwaliteits)eisen;
 • U wordt op de hoogte gehouden van de onderwerpen waarop de overheidsinspecties controleert;
 • Er staat actuele technische, juridische en financiële kennis tot uw beschikking;
 • Uw belangen worden op professionele en deskundige wijze behartigd, zowel op nationaal als Europees niveau;
 • U kunt altijd uw mening geven, zodat u zowel binnen als buiten de vereniging wordt gehoord;
 • Alle promotie en lobby aspecten worden door de NVPB gecoördineerd voor de gehele branche.
 • U kunt gratis deelnamen aan de NVPB-netwerkbijeenkomsten die 3 x per jaar plaatsvinden.

NVPB staat voor kwaliteit

Het lidmaatschap van de NVPB staat voor kwaliteit, zodat u de kwaliteit van uw bedrijf ook naar de markt kunt uitstralen en zich onderscheidt van andere bedrijven. Wij borgen deze kwaliteit door eisen te stellen aan de leden. De kwaliteitseisen zijn:

 1. Ervaring. Een lid is tenminste twee jaar in Nederland werkzaam op het gebied van plaagdiermanagement. Is dit niet het geval, dan kan een bedrijf worden aangemerkt als aspirant-lid.
 2. Beschikking over ten minste één certificaat dat wordt uitgegeven door KPMB. Ieder uitvoerend lid beschikt over ten minste één certificaat dat is uitgegeven door KPMB.
 3. Vakbekwaam personeel. Het personeel van NVPB-leden is in het bezit van een vakbekwaamheidsdiploma of is daartoe een opleiding gestart. Dit geldt vanzelfsprekend alleen voor het personeel dat werkzaam is als bestrijdingstechnicus.
 4. AansprakelijkheidsverzekeringIeder lid van de vereniging beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Bedrijfsruimte. Ieder lid beschikt over een bedrijfsruimte en deze ruimte voldoet aan de geldende (milieu) voorschriften. Voor deze ruimte zijn de vereiste vergunningen afgegeven.
 6. Gedragscode. Naast deze kwaliteitseisen dient een lid van de NVPB zich ook aan een gedragscode te houden. Hierin is onder meer opgenomen dat bedrijven zich collegiaal ten opzichte van elkaar gedragen. De Gedragscode van de NVPB is te vinden op de website: Gedragscode.
 

Drie vormen van het NVPB-lidmaatschap

De NVPB kent drie vormen van lidmaatschap, namelijk het volledig lidmaatschap, het aspirant-lidmaatschap en het kennismakingslidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap staat open voor bedrijven die korter dan twee jaar in Nederland actief zijn op het gebied van plaagdierbeheersering. Het kennismakingslidmaatschap staat open voor maximaal 1 kalenderjaar voor bedrijven die nog niet eerder lid zijn geweest van de NVPB. Voor het aspirant-lidmaatschap en het kennismakingslidmaatschap geldt een gereduceerde jaarlijkse bijdrage.
 

Voorwaarden volledig NVPB-lidmaatschap 

Als uw bedrijf voldoet aan de strenge eisen die wij stellen om de kwaliteit van onze leden te kunnen garanderen, kunt u een volledig lidmaatschap aan gaan. De eisen zijn als volgt:

 • Het bedrijf is tenminste twee jaar in Nederland werkzaam als leverancier van diensten en/of producten op het gebied van wering en bestrijding van ongewenste schadelijke organismen.
 • Het bedrijf beschikt over een bedrijfsruimte, die voldoet aan de geldende (milieu)voorschriften. Hiervoor zijn vergunningen afgegeven.
 • Het bedrijf is bereid om medewerking te verlenen aan of te participeren in door de NVPB ontplooide c.q. ondersteunde activiteiten. Deze hebben tot doel, de deskundigheid en de kwaliteit van de bestrijdingstechnicus te bevorderen en de bestrijding te laten plaatsvinden op een voor mens en milieu zo verantwoord mogelijke wijze.
 • Het bedrijf beschikt over medewerkers die in het bezit zijn van, dan wel worden opgeleid voor, een wettelijk erkend vakbekwaamheidsdiploma, voor zover dat vereist is voor de uitoefening van de werkzaamheden.
 • Het bedrijf beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering.

De jaarlijkse bijdrage die verbonden is aan het NVPB-lidmaatschap is gebaseerd op de omzet van het betreffende bedrijf die is behaald op het gebied van plaagdiermanagement. U kunt de informatie over de omzetklassen en jaarlijkse bijdragen opvragen bij het secretariaat van de NVPB.

Aspirant-lidmaatschap en kennismakingslidmaatschap

Voldoet uw bedrijf nog niet aan alle gestelde eisen of wilt u kennismaken met de NVPB, dan behoren het aspirant-lidmaatschap of het kennismakingslidmaatschap tot de mogelijkheden. U betaalt dan een gereduceerd tarief. Uiteraard moet uw bedrijf wel doen aan onze (kwaliteits)eisen en bent u verplicht zich te houden aan de geldende  Voor de nadere voorwaarden voor het aspirant-lidmaatschap, het kennismakingslidmaatschap en de inhoud van de gedragscode kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVPB.

Lid worden?

Heeft u hierin interesse, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier incl. een actuele kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan de NVPB te retourneren.