Veelgestelde vragen

Ik heb overlast

  1. Komen er werkelijk problemen wanneer het toelatingsbeleid rondom bestrijdingsmiddelen niet verandert?
  2. Wat doet de NVPB?
  3. Wat is de meerwaarde van een NVPB-lid?
  4. Wie zijn de leden van de NVPB?
  5. Heeft de NVPB een keurmerk?
  6. Ik heb overlast van een plaagdier, maar ik weet niet welke soort het is. Hoe kan ik het plaagdier herkennen?
  7. Ik heb overlast van plaagdieren, waar kan ik meer informatie vinden wat ik moet doen?


1.  Zijn plaagdieren het gevolg van onvoldoende hygiëne?

Veelal denkt men, dat de aanwezigheid van plaagdieren het gevolg is van een gebrek aan hygiëne bij mensen of bedrijven. Soms is dat inderdaad het geval. Vaker zijn andere factoren echter debet aan de overlast.

Er zijn uiteenlopende oorzaken te noemen voor het uitbreken van een plaag. Zo is er de temperatuur in huis (plaagdieren gedijen over het algemeen beter bij een hogere temperatuur), een hoge luchtvochtigheid, een vakantie in tropische oorden (een kakkerlak als ongenode gast in de koffer), leidingen waardoor plaagdieren uw woning binnenkomen of de spouwmuur die onbedoeld als nest dient. En zo zijn er nog vele andere oorzaken op te noemen.

Wel kunnen we met zekerheid stellen dat de ontwikkeling van een plaag sneller verloopt bij gebrekkige hygiëne.

Naar boven


2.  Hoe kan ik zelf plaagdieren bestrijden?

In hoeverre u plaagdieren zelf kunt bestrijden, hangt af van het betreffende plaagdier en de mate van overlast. Soms is het voldoende om de woning te ventileren of droog te stoken, in andere gevallen zijn bouwkundige ingrepen noodzakelijk zoals het dichten van naden en kieren.

Bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn in de winkel verkrijgbaar. Gebruik hiervan door particulieren is weliswaar door de overheid toegestaan, maar vraagt om een zeer zorgvuldige handelwijze. Een professioneel plaagdierbestrijder kent deze producten en is op de hoogte van eventuele risico's voor uw directe (woon)omgeving. Vanuit kennis en ervaring is hij de aangewezen persoon om plaagdieren op een verantwoorde en juiste manier te bestrijden.

In plaats van zelf aan de slag te gaan met spuitbussen of flessen met bestrijdingsmiddelen, is het verstandig om een professioneel plaagdiermanagement bedrijf, een NVPB-lid, in te schakelen.

Naar boven

3.  Wat kost een bestrijding?

De kosten van een bestrijding zijn niet eenduidig te bepalen. Verschillende omstandigheden spelen daarbij een rol. Hoe groot is het te behandelen oppervlak, welk bestrijdingsmiddel wordt gebruikt, om welk plaagdier gaat het, etc. Daarnaast verschillen de kosten die bestrijdingsbedrijven in rekening brengen (bijvoorbeeld arbeid) per bedrijf.

Bij NVPB-leden begint een goede bestrijding met een onderzoek ter plaatse om de oorzaken van de overlast te achterhalen. Aansluitend worden aanbevelingen gedaan om toekomstige problemen te voorkomen. Daarna volgt, indien noodzakelijk, de bestrijding. Nazorg maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het traject. De combinatie van de verschillende stappen zorgt ervoor, dat de bestrijding niet alleen effectief, maar ook met het oog op de lange termijn doeltreffend wordt uitgevoerd.  

Het is raadzaam om bij verschillende bedrijven een offerte aan te vragen. Belangrijk om te onthouden: kwaliteit kost geld. Ook op het gebied van plaagdiermanagement opereren sommige bedrijven zonder vakbekwaamheidsdiploma. En dat terwijl kennis op dit terrein van levensbelang is. Goedkoop is ook in dit geval vaak duurkoop. Een goed uitgevoerde bestrijding tegen een wat hogere prijs verdient te allen tijde aanbeveling boven half werk dat goedkoper lijkt, maar op de langere termijn onvoldoende resultaat oplevert.

Naar boven

4.  Kan een bestrijding ook minder milieubelastend worden uitgevoerd?

NVPB-leden beschikken over de kennis en kunde om het milieu bij hun werkzaamheden zo min mogelijk te belasten. Dankzij hun grote kennis over de leefwijze en schuilplaatsen van plaagdieren zijn NVPB-leden in staat om plaagdieren effectief, dus met gebruik van zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en een zo beperkt mogelijke milieubelasting, te bestrijden.

De verwachting is, dat in de komende jaren meer middelen zullen worden ontwikkeld, die nauwelijks of niet belastend zijn voor het milieu en die ook in andere situaties te gebruiken zijn. Waar mogelijk maken NVPB-leden hiervan gebruik. Het zoveel mogelijk beperken van milieubelasting vormt een van de uitgangspunten van de NVPB.

Naar boven

5.  Is er een tendens te zien in het aantal meldingen van plaagdieren?

De laatste jaren krijgen plaagdiermanagement bedrijven het steeds drukker. Het aantal meldingen van plaagdieren neemt hand over hand toe. Met name de bouw van grote wooncomplexen maakt het voor insecten makkelijker om zich te verspreiden. Ook de aanleg van vijvers, beekjes, parken en ander natuurschoon in woonwijken leidt juist daar tot een toename van het aantal plaagdieren waaronder muizen en ratten, met alle gevolgen van dien. Een andere oorzaak voor de toename van het aantal meldingen ligt in de wijze waarop woningen tegenwoordig worden gebouwd. Een groot aantal woningen en bedrijfspanden is bijvoorbeeld zodanig geïsoleerd dat muggen, kevers, ovenvisjes, zilvervisjes en vlooien hier een ideaal leefklimaat vinden.

Ook specifieke weeromstandigheden (zachte winter, warm voorjaar, meer neerslag) kunnen een opvallende toename van plaagdieren veroorzaken, waaronder wespen, spinnen, etc.

Naar boven

6.  Hoe groot is de jaarlijkse schade door plaagdieren?

Het exacte schadebedrag door aanwezigheid van plaagdieren is niet aan te geven. De aard van de schade is namelijk zeer divers: van vraatschade aan voorraden tot schade aan de volksgezondheid door het in aanraking komen met plaagdieren. De totale omvang van de schade laat zich alleen maar raden, maar duidelijk is dat deze in de honderden miljoenen euro's loopt. Het belang van een goede plaagdierbestrijding en -beheersing wordt hierdoor benadrukt.

Naar boven

7.  Komen er werkelijk problemen wanneer het toelatingsbeleid rondom bestrijdingsmiddelen niet verandert?

We gebruiken in Nederland zo'n 800-1000 biocideproducten zoals ontsmettingsmiddelen in zwembaden en ziekenhuizen of ongediertebestrijdingsmiddelen. Deze biociden zijn nog niet officieel toegelaten, zoals wettelijk vereist en hier wil het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) verandering in brengen.

Om de toelating van deze producten te bewerkstelligen heeft VROM, in samenwerking met de ministeries van LNV, VWS, SZW, V&W, VWS, EZ en Justitie, een gedifferentieerd handhavingsbeleid ingevoerd. Dit betekent dat biociden die nu op de Nederlandse markt te verkrijgen zijn, zo snel mogelijk door het onafhankelijke College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) worden getoetst. Het Ctgb toetst de middelen op de effecten voor mens, dier en milieu. Alleen middelen die op een veilige manier gebruikt kunnen worden en die geen onaanvaardbare effecten hebben, worden toegelaten voor bepaalde toepassingen.

De aanmeldprocedure voor deze toetsing start half april en duurt tot en met half september. Uit eerder onderzoek en een risico-inschatting op basis van de stofeigenschappen is gebleken, dat geen van de producten op de Nederlandse markt een hoog risico voor mens en milieu vormen. Aanmelding van nog niet toegelaten biociden is verplicht. Als producenten of gebruikers hun verplichte aanmelding vóór 15 september 2009 niet nakomen of niet voldoen aan de gestelde criteria, wordt de biocide van de markt gehaald. Hierop wordt strikt gehandhaafd door toezichthouders, zoals de VROM-Inspectie en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Naar boven

8. Wat doet de NVPB
De NVPB is de brancheorganisatie van plaagdiermanagementbedrijven. De NVPB behartigt de belangen van haar leden en is daartoe continu in overleg met overheidspartijen.
Naar boven

9. Wat is de meerwaarde van een NVPB-lid?
De NVPB stelt kwaliteitseisen aan haar leden. Zo moet ieder lid zich houden aan de NVPB Gedragscode en is ieder NVPB-lid in het bezit van de benodigde diploma's, vergunningen en verzekeringen. De NVPB licht haar leden voor over de bestrijdingstechnieken die het best kunnen worden gevolgd, de actuele wet- en regelgeving en over andere beleidsmatige ontwikkelingen. Een NVPB-lid weet dus aan welke eisen hij moet voldoen. Daarnaast biedt de NVPB een platform voor kennisuitwisseling. Daardoor zijn de leden van de NVPB altijd op de hoogte van de laatste beleidsmatige ontwikkelingen en bestrijdingstechnieken.
Naar boven

10. Wie zijn de leden van de NVPB?
Leden van de NVPB zijn ondernemingen die op de Nederlandse markt diensten of producten leveren op het gebied van de wering en bestrijding van ongewenste schadelijke organismen en voldoen aan de door de NVPB gestelde objectieve kwaliteitseisen.
Een overzicht van de huidige leden van de NVPB, een overzicht van de werkzaamheden die zij verrichten en de regio waarin zij actief zijn, treft u hier.
Naar boven

11. Heeft de NVPB een keurmerk?
De NVPB heeft het initiatief genoemen voor het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven. Dit is een keurmerk voor alle bedrijven die werkzaamheden verrichten op het gebied van plaagdierbeheersing. Bedrijven die beschikken over het keurmerk voldoen op systematisch niveau aan alle relevante kwaliteitseisen en wettelijke eisen. Zij worden hierop gecontroleeerd door middel van audit die worden uitgevoerd door onafhankelijke accrediterende instellingen.
Het keurmerk is sinds 1 januari 2013 ondergebracht in een aparte stichting (Stichting KPMB), waardoor de onafhankelijkheid van het keurmerk is geborgd.
Naar boven

12. Ik heb overlast van een plaagdier, maar ik weet niet welke soort het is. Hoe kan ik het plaagdier herkennen?
Op onze website is per plaagdiersoort informatie en een afbeelding opgenomen. Vaak kunt u hieraan het plaagdier herkennen. Ook in de Allemaal Beestjes kunt u uitgebreide informatie teruglezen over bepaalde plaagdiersoorten.
Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met de NVPB opnemen.  Wij kunnen u dan kosteloos verder helpen.
Naar boven

13. Ik heb overlast van plaagdieren, waar kan ik meer informatie vinden wat ik moet doen?
Indien u overlast van plaagdieren heeft, kunt u vaak een aantal maatregelen zelf nemen. De maatregelen zijn afhankelijk van het plaagdier waar u last van heeft. Meer informatie per plaagdiersoort vindt in de Allemaal Beestjes die de NVPB regelmatig uitbrengt.
Leden van de NVPB kunnen u adviseren over de te nemen maatregelen en aangeven wat u kunt doen om overlast in de toekomst te voorkomen.
Naar boven

14. Ik wil meer informatie over het lidmaatschap, waar kan ik dat vinden?
Meer informatie over het lidmaatschap van de NVPB, kunt u hier vinden op onze website.
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via:
nvpb@nvpb.org
070 - 750 31 11
Naar boven