Coronacrisis: update I

  16-03-2020
  Juist vanwege de risico’s van plaagdieren voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid is het van belang dat plaagdierbeheersing kan doorgaan ten tijde van de aanpak van het coronavirus. Primair is continuering van plaagdierbeheersing noodzakelijk ter ondersteuning van bedrijven en organisaties met vitale processen en cruciale beroepsgroepen. Daarnaast is ook een veilige en gezonde werkomgeving en publieke ruimte van belang. Er moet een afweging worden gemaakt tussen het belang van plaagdierbeheersing en het risico op verspreiding van het virus door servicemedewerkers. De NVPB roept op tot het volgende:
   
  Plaagdiermanagementbedrijven


  Opdrachtgevers
  • Binnen vitale processen en cruciale beroepsgroepen: overleg met uw plaagdiermanagementbedrijf over de voortzetting van plaagdierbeheersing, gericht op voortzetting van een veilige continuering van uw processen en werkzaamheden
  • Overige bedrijven en organisaties: zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw personeel, overleg hierover met uw plaagdiermanagementbedrijf  
  • Overheidsorganisaties: zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving en publieke ruimte, al dan niet in overleg met uw plaagdiermanagementbedrijf  
   
  Scholen en opvanglocaties
  • Bied opvang voor kinderen van medewerkers in de plaagdiermanagementsector; zij vervullen ‘een onmisbare functie ter ondersteuning van cruciale beroepsgroepen’


   

  Risico’s dierplagen
  Plaagdieren vormen een risico voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid. Plaagdierbeheersing is daarom ook op dit moment van groot belang. Hierbij moet zorgvuldig worden afgewogen welke activiteiten noodzakelijk zijn om de samenleving tegen deze risico’s te beschermen. N.B. tot op heden is niet gebleken dat (plaag)dieren het coronavirus kunnen verspreiden; de rol van dieren wordt momenteel nog onderzocht.
   
  Vitale processen en cruciale beroepsgroepen
  Met name in geval van bedrijven en organisaties met vitale processen en cruciale beroepsgroepen is het van groot belang dat zij kunnen blijven functioneren. Kijk hier voor alle vitale processen en cruciale beroepsgroepen. Plaagdierbeheersing vervult een onmisbare functie in o.a. de volgende gevallen: de zorg (zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen voor ouderenzorg), de voedselketen (van boerenbedrijf tot supermarkt), energievoorziening, datacenters, drinkwatervoorziening en productie en verwerking van chemicaliƫn, maar ook noodzakelijke overheidsprocessen. Continuering van de plaagdierbeheersing bij deze bedrijven en organisaties (en hun directe omgeving) is dus van belang. Plaagdiermanagementbedrijven worden verzocht de beschikbare capaciteit primair hiervoor in te zetten.
   
  Overige bedrijven en organisaties
  Werkgevers in zijn algemeenheid zijn verplicht om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ook moet in de publieke ruimte de veiligheid en gezondheid worden gewaarborgd. Per bedrijf of organisatie moet dus een zorgvuldige afweging worden gemaakt of voortzetting van de plaagdierbeheersing noodzakelijk is. Ook dit vraagt om overleg tussen het plaagdiermanagementbedrijf en de opdrachtgever. Dit geldt ook voor plaagdierbeheersing in de publieke ruimte, waar regionale overheden verantwoordelijkheid voor dragen.
   
  Maatregelen ter voorkoming van verspreiding
  Servicemedewerkers van plaagdiermanagementbedrijven komen in contact met verschillende mensen op veel verschillende locaties. Daarom moet in eerste instantie in overleg met de opdrachtgever worden bepaald of een bezoek op locatie noodzakelijk is. Zo ja, dan vraagt dit om nadere afspraken over het moment van een bezoek en de frequentie hiervan. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen enerzijds het belang van effectieve plaagdierbeheersing en anderzijds de kans op verspreiding van het virus. Het belang van andere verplichtingen, zoals een terugkomverplichting voor inzet van bepaalde middelen, weegt in dit geval minder zwaar en (gemotiveerde) afwijking hiervan kan gepast zijn. Daarnaast volgen servicemedewerkers de aanbevelingen van het RIVM strikt op teneinde de kans op verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. Dat betekent o.a. dat plaagdierbeheersers gepaste afstand zullen houden.
   
  Kinderopvang t.b.v. ouders werkzaam in plaagdierbeheersing
  Het is van belang dat kinderen van personeel werkzaam in de plaagdiermanagementsector worden opgevangen. Dit is natuurlijk primair de verantwoordelijk van ouders en zij spannen zich dan ook maximaal in om zelf een oplossing te zoeken. Mocht dit praktisch niet haalbaar zijn, dan wordt een oproep gedaan aan de scholen en opvanglocaties om de kinderen van plaagdierbeheersers op te vangen omdat zij een onmisbare functie vervullen ten behoeve van bedrijven en organisaties met vitale processen en cruciale beroepsgroepen. Zie hier antwoorden van de Rijksoverheid op veelgestelde vragen over kinderopvang.

  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de NVPB via nvpb@nvpb.org of telefonisch via 070 750 31 11. 

  Dit artikel is ook in PDF beschikbaar