Beleidsreactie op RIVM-rapport geïntegreerde knaagdierbeheersing

  23-10-2020
  Beleidsreactie op RIVM-rapport geïntegreerde knaagdierbeheersing
  Tijd om aan de slag te gaan!

  Op 21 oktober jl. heeft de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de ministeries van LNV, VWS en BZK een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd op het RIVM-rapport ‘Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing’. De beleidsreactie beschrijft een aantal lopende acties, maar de urgentie om met een aantal concrete aanbevelingen aan de slag te gaan ontbreekt. De NVPB roept de ministeries op om werk te maken van een bredere wettelijke verankering van professionele plaagdierbeheersers en het verbeteren van de uitvoerbaarheid van de Wet natuurbescherming.
   
  Het RIVM-onderzoek, dat samen met de beleidsreactie is gepubliceerd, is uitgevoerd om de huidige praktijk van geïntegreerde knaagdierbeheersing in kaart te brengen en te onderzoeken wat in het beleid kan worden verbeterd. De NVPB heeft meegewerkt aan het onderzoek en nam deel aan de Klankbordgroep. In de beleidsreactie wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende oplossingsrichtingen:

  1. verantwoordelijkheden en samenwerking
  2. preventie en voorlichting
  3. praktische toepassing van IPM op locaties
  4. opleiding van plaagdierbeheersers
  5. regelgeving en handhaving
  6. monitoring en onderzoek
   
  De beleidsreactie gaat in op de eerste twee oplossingsrichtingen. Om de samenwerking tussen overheden en andere betrokken partijen te bevorderen is de Werkgroep IPM knaagdierbeheersing opgezet. De NVPB neemt deel aan deze werkgroep, die bijdraagt aan meer afstemming. In de beleidsreactie wordt ook stilgestaan bij de uitbreiding van de IPM-certificering, waar de sector momenteel werk van maakt met financiële ondersteuning van het ministerie van I&W. Wat betreft preventie en voorlichting gaat in de beleidsreactie vooral aandacht uit naar voorlichting via Milieu Centraal en ondersteuning van gemeenten. Dit zijn goede ontwikkelingen, maar het is nu ook van belang dat een aantal concrete beleidsaanpassingen worden opgepakt door de ministeries.
   
  Bredere erkenning professionele plaagdierbeheersers
  Momenteel moeten plaagdierbeheersers vakbekwaam zijn om biociden te mogen toepassen in het kader van plaagdierbeheersing. Dat betekent dat zij op grond van de wet zijn opgeleid en geëxamineerd en nascholing volgen. De principes van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) staan hierbij centraal en alle aspecten die relevant zijn voor de uitvoering van plaagdierbeheersing komen aan bod. Het gebruik van biociden is niet altijd noodzakelijk en wordt bovendien door de overheid sterk ingeperkt. Dat betekent dat bij de overige activiteiten van plaagdierbeheersers, zoals monitoring, wering en preventie, de vakbekwaamheid niet is geborgd, terwijl de toepassing hiervan om deskundigheid vraagt. Die deskundigheid is nodig voor de effectiviteit, maar bijvoorbeeld ook om onnodig dierenleed te voorkomen. Het is daarom van belang dat de eis van vakbekwaamheid voor plaagdierbeheersing wordt losgekoppeld van het gebruik van biociden. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van het RIVM en is een punt waar de NVPB al jaren aandacht voor vraagt. Het is nu tijd voor actie en moet een algemene regeling voor de vakbekwaamheid van plaagdierbeheersing worden ingevoerd.
   
  Wet natuurbescherming
  Sinds 2017 geldt in Nederland de Wet natuurbescherming. Sindsdien worden door plaagdierbeheersers veel problemen ondervonden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Ontheffingen of opdrachten tot bepaalde activiteiten die onder de Wet natuurbescherming vallen zijn soms nodig om plagen te voorkomen, maar worden niet verleend of de procedures duren veel te lang. Door de vakbekwame plaagdierbeheerser en IPM-gecertificeerde bedrijven een plaats te geven binnen de Wet natuurbescherming, kan meer maatwerk voor plaagdierbeheersing worden geleverd en ruimte worden geboden voor vrijstellingen. Ook deze oplossing sluit aan bij de aanbevelingen van het RIVM en vraagt om aanpassing van beleid. Laten we deze concrete actie ook snel met elkaar oppakken.

  Download dit artikel.
   
  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de NVPB via nvpb@nvpb.org of telefonisch via 070 750 31 11.